V?i ph??ng châm l?y s? tin dùng c?a khách hàng ?? xây d?ng th??ng hi?u. M? ph?m Eva Beauty luôn ?em ??n cho khách hàng nh?ng ch? ?? h?u mãi t?t và b?o hành s?n ph?m chuyên nghi?p. B?t k? quý khách hàng nào mua s?n ph?m c?a Ngân Bình ??u ???c chúng tôi cam k?t b?o hành t?i ?a.

1. Ph?m vi áp d?ng b?o hành

S?N PH?M B? L?I DO NHÀ PHÂN PH?I (T?t c? các l?i ???c xác ??nh là nguyên nhân do nhà s?n xu?t gây ra) Mi?n phí ??i tr? 100% sau khi nh?n hàng báo tr??c 2 ngày

Sau 10 ngày không áp d?ng ??i tr?.

(*) Không áp d?ng chính sách b?o hành v?i các s?n ph?m là s?n ph?m khuy?n m?i, quà t?ng …

2. Yêu c?n s?n ph?m b?o hành

– S?n ph?m còn hóa ??n mua hàng

– S?n ph?m còn nguyên tem mác, v? h?p các ph? ki?n khác ?i kèm (n?u có)

– S?n ph?m còn nguyên v?n, không b? móp, méo hay v? … (áp d?ng v?i s?n ph?m không b? l?i)

3. Chính sách b?o hành ??c bi?t :

– B?o hành khi s?n ph?m gây d? ?ng cho khách hàng nike air max schwarz nike air max schwarz